Sanofi en privacy

Terug

Toestemming elektronische nieuwsberichten

Via verschillende kanalen kunnen wij u om toestemming vragen voor de verzending van elektronische nieuwsberichten. Dit kan bijvoorbeeld met een papieren of digitaal formulier, bij onze representant, tijdens een werkbezoek, bij een conferentie, op een van onze websites. Wanneer wij die toestemming vragen, verwijzen wij u naar ons gerelateerde privacy statement. Want als u toestemming geeft voor verzending van nieuwsberichten van Sanofi, dan verwerken wij daarvoor uw persoonsgegevens. Wij zijn Sanofi-aventis Netherlands B.V. en Genzyme Europe B.V. (gezamenlijk hierna te noemen Sanofi), de verwerkingsverantwoordelijke voor die verwerkingen van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement vindt u hierover nadere informatie.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw opgegeven e-mail en/of mobiele telefoonnummer met de bijbehorende toestemming en eventuele voor berichten aangevinkte interesses, met het doel om u nieuwsberichten te sturen conform de toepasselijke wet- en regelgeving en daarbij rekening te kunnen houden met uw opgegeven interesses. De selectie van nieuwsberichten die wij u sturen is daarnaast gebaseerd op uw bij ons bekende vakgebied en vakinhoudelijke interesses. Voor huisartsen zijn bijvoorbeeld andere berichten relevant dan voor oncologen.

Ook als u zich afmeldt voor (bepaalde) nieuwsberichten c.q. interessegebieden, of een verzoek indient in verband met uw privacy rechten (zie onder) verwerken wij die gegevens. Dit doen we om aantoonbaar te voldoen aan onze gerelateerde wettelijke verplichtingen en om in dat verband een nette administratie bij te houden. Daarvoor registreren we ook de datum van toestemmingen en afmeldingen.

Wij voegen deze contact-, toestemmings- en afmeldingsgegevens bij uw overige gegevens in ons relatiebestand (CRM). Dit doen we zodat wij (i) een goed overzicht hebben van aan- en afmeldingen voor onze nieuwsberichten, (ii) daarmee rekening kunnen houden bij het verzamelen van toestemmingen en een eventueel volgend contact met u en (iii) uw nieuwsberichten met een nette aanhef op naam kunnen versturen.

Verwerking van uw online interacties

Ook meten we bepaalde interacties met (de content van) onze elektronische berichten. Meer in het bijzonder krijgen we een signaal als u het bericht opent en als u op bepaalde links of banners in het bericht klikt. Op basis van deze metingen kunnen we statistieken genereren, die ons inzicht geven in de effectiviteit van berichten en hun inhoud, zodat we kunnen leren en verbeteren. We gebruiken deze metingen tevens om u meer gepersonaliseerde berichten te sturen. Ook bepalen we aan de hand van gemeten interactie of uw toestemming nog geldig is, namelijk twee jaar na de laatste interactie met de nieuwsberichten. Dus opent u twee jaar lang onze elektronische berichten niet? Dan is het uitgangspunt dat u niet meer geïnteresseerd bent en zullen we u - na een uitschrijvingsalert - uitschrijven voor onze elektronische nieuwsberichten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen van uw gegevens zijn: uw toestemming; de noodzaak om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; en onze gerechtvaardigde belangen. Dit betreft onze belangen bij het op gerichte wijze onder de aandacht brengen van onze producten en diensten (marketing) en bij een goed en werkbaar overzicht waarmee we correct en effectief het contact met zorgprofessionals kunnen managen.

Bewaartermijnen

Bij het versturen van elk digitaal nieuwsbericht hoort een lijst met de e-mailadressen / telefoonnummers waarnaar het bericht is verzonden. Deze bewaren wij 1 jaar voor het geval we de geadresseerden van een specifiek nieuwsbericht weer moeten bereiken, bijvoorbeeld voor een rectificatie. De gemeten interactie bewaren we maximaal 2 jaar, vanwege de geldigheidsduur van de toestemming.

Wij moeten tot 5 jaar na de verzending van een digitaal nieuwsbericht kunnen aantonen, dat wij toestemming hadden voor de verzending daarvan. Uw toestemming moeten wij dus bewaren tot 5 jaar na ons laatste op die toestemming gebaseerde bericht c.q. tot 5 jaar na het intrekken of vervallen van de toestemming.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens Sanofi van u verwerkt, en waarvoor we dat doen (inzage). Als daar aanleiding toe is, heeft u vervolgens recht op correctie, aanvulling, verwijdering, of afscherming van uw gegevens. U kunt ook altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, inclusief enige gerelateerde profilering.

Uw toestemming voor de digitale nieuwsberichten kunt u altijd weer intrekken, o.a. via de afmeldlink onder elk nieuwsbericht. Trekt u uw toestemming in, dan doet dat geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan. De gegevens die we op basis van uw toestemming verwerken, kunt u van ons verkrijgen in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm.

Wilt u uw rechten uitoefenen? Stuur ons hiervoor dan uw verzoek. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit statement.

Toegang tot de gegevens

De toestemmingen en contactgegevens voor digitale nieuwsberichten verzamelen wij met behulp van een systeem van IQVIA Solutions B.V.. Voor de verzending van de berichten en het meten van de interactie werken we momenteel met e-Village B.V. Deze partijen zijn verwerkers en hebben uitsluitend voor hun gerelateerde dienstverlening aan ons toegang tot deze gegevens. Zij mogen die gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Binnen Sanofi zijn de verzamelde gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, zoals het verzenden van nieuwsberichten. Het gaat hier om medewerkers van onze sales- en marketingafdelingen, evenals waar nodig ondersteunende afdeling zoals IT.

Als wij samengaan met of overgaan naar een andere Sanofi entiteit, zullen de gegevens voor nieuwsberichten daar ook naartoe gaan. Tot slot kan het gebeuren, dat wij verplicht worden om gegevens met bevoegde autoriteiten te delen.

Onze contactgegevens

Sanofi-aventis Netherlands B.V. en Genzyme Europe B.V.
Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam
Postbus 23666, 1100 ED Amsterdam

privacy.nl@sanofi.com
Tel: +31 (0)20 245 4000
Fax: +31 (0)20 245 3331

Download PDF

Laatste update: 05 Februari 2019

Deze website maakt gebruik van Google Analytic cookies voor websitestatistieken. Met behulp van die informatie kunnen wij de website en de navigatie daarop verbeteren, naar de behoeften van onze bezoekers. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier.Nee, Liever niet Ja, Prima