Sanofi en privacy

Terug

Privacy & Cookies

Inhoudsopgave met directe links:

1. Gegevensverwerking bij websitegebruik
2. Doeleinden en rechtsgronden
3. Ontvangers
4. Bewaartermijnen
5. Uw rechten: inzage en meer
6. Cookies
7. Contact

1. Gegevensverwerking bij websitegebruik

Wanneer u een website van Sanofi-aventis Netherlands B.V. (ook kortweg: Sanofi) bezoekt en gebruikt, kan Sanofi persoonsgegevens van u verwerken. Zij is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website (sanofienprivacy.nl).

Op deze website kunt u zelf geen gegevens opgeven. Wel worden van mensen die de website bezoeken, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres; browser specificaties; en gegevens over uw surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang tot de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s. Dit gebeurt deels met cookies, waarover u hieronder aanvullende informatie vindt in het hoofdstuk over cookies.

Naar begin van de pagina

2. Doeleinden en rechtsgronden
Gebruik van de website

Sanofi verwerkt de gegevens van websitebezoekers hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de betreffende website kunnen gebruiken. Het gaat er dan met name om, dat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet). De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Sanofi bij het op passende wijze aanbieden van onze website.

Analyse (cookies)

Daarnaast gebruikt Sanofi gegevens om geaggregeerde statistische informatie op te (laten) stellen (websitestatistieken) voor doelgroep- en marktanalyse, verbetering van de navigatie op de website en aanpassing aan de behoeften van onze bezoekers. Hiervoor gebruiken we cookies, maar alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Dat is ook meteen rechtsgrond voor deze gegevensverwerking.

Beveiliging

Tot slot verwerkt Sanofi gegevens voor de beveiliging van de website en het voorkomen, opsporen en tegengaan van onrechtmatig gebruik van de website. Ook kan het zijn dat Sanofi in dit verband gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen, maar ook voor naleving van eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel. Denk hierbij aan gegevens gerelateerd aan een cyberaanval op de website. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd belang bij beveiliging; bestrijding van onrechtmatig gebruik; en handhaving van onze rechten. Voor zover wettelijke verplichtingen tot gegevensverwerking leiden, vormen die verplichtingen de rechtsgrond.

Naar begin van de pagina

3. Ontvangers

Een door Sanofi ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor Sanofi ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de hosting van de website verzorgt. Bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan Sanofi.

In de toekomst kan Sanofi één of meer bedrijfsonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook uw (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien u daartoe toestemming heeft gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij u naar het hoofdstuk over cookies hieronder.

Naar begin van de pagina

4. Bewaartermijnen

Wij streven ernaar om persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. Hoe lang dit is, varieert. Waar mogelijk noemen wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context hanteren, in de bijbehorende privacy informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren. Voor gegevens die relevant zijn voor de vermogenstoestand en/of de (fiscale) administratie van de onderneming, gelden bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen van 7 jaar.

Naar begin van de pagina

5. Uw rechten: inzage en meer

U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wilt u deze rechten uitoefenen, stuur ons daarvoor uw verzoek naar Privacy.NL@sanofi.com. Ook kunt u ons zo’n verzoek sturen met gebruikmaking van de contactgegevens onderaan dit Privacy & Cookies statement. Wij verzoeken u het betreffende bericht dan aan de Privacy Officer te richten, zodat het zonder omwegen de juiste persoon bereikt.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van uw rechten. In verband met deze website merken wij evenwel op, dat wij geen individuele gegevens van bezoekers opslaan. Wij zullen u bij een inzageverzoek dus geen gegevens kunnen geven in dat verband, noch valt er voor ons iets te verwijderen op dat vlak. Heeft u toestemming gegevens voor cookies? Dan kunt u die weer intrekken door de browser af te sluiten en opnieuw naar de website te gaan. U krijgt dan opnieuw de cookiemelding te zien, waar u toestemming kunt weigeren.

  • U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming op ieder moment weer in te trekken;
  • voor zover u uw gegevens aan ons heeft verstrekt en wij die op basis van uw toestemming of een overeenkomst met u geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. U heeft daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
  • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie doeleinden en grondslagen hierboven). Dergelijk bezwaar moet u baseren op met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
  • als wij gelet op de omstandigheden uw gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer u een eerder gegeven toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat wij niet altijd verplicht zijn om (al) uw persoonsgegevens te wissen, als u ons daarom verzoekt;
  • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) uw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd noch gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar u ze nog wel nodig hebt; (d) u bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet;
  • voor zover wij van u persoonsgegevens werken voor direct marketing worden, het recht op elk moment daartegen bezwaar te maken, ook tegen profilering voor direct marketing; en
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Een uitgebreide uitleg over uw privacyrechten vindt u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder het tabje ‘zelf doen’. Daar kunt u ook een klacht indienen.

Naar begin van de pagina

6. Cookies

Dit hoofdstuk over cookies en de door u gegeven toestemming voor cookies zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website. In de cookiemelding geeft u toestemming voor het gebruik van cookies zoals omschreven in die cookiemelding en nader toegelicht in dit hoofdstuk.

Sanofi streeft ernaar om de informatie over cookies up-to-date te houden maar benadrukt dat deze informatie altijd een momentopname is. Vanwege de constante innovatie van de website, het niet-statische karakter van internet en de derde partijen die bij cookies betrokken zijn, kan het zijn dat niet altijd alle actuele cookies en informatie daarover hier beschikbaar zijn.

Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelen, verwerken wij die conform het privacyhoofdstuk hierboven.

Soorten cookies en doeleinden


Met cookies bedoelen we elke techniek die gebruikt wordt om data op een computer, telefoon of tablet te plaatsen of er vanaf te lezen. De meest bekende cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina in je browser opslaat en later weer kan herkennen. Andere soorten cookies zijn javascripts, web beacons (tags) of device-fingerprinting.

Hieronder geven we uitleg over welke soorten cookies wij op deze website gebruiken en waarom we dat doen (voor welke doeleinden).

Noodzakelijke cookies


Dit zijn Cookies die noodzakelijk zijn om het gebruik van de website of een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Zo is er een cookie die ervoor zorgt dat u zonder problemen op de website van de ene naar de andere pagina kunt navigeren. Dit soort sessiecookies verwijderen we meteen wanneer u de website verlaat; uw browser sluit; of na verloop van enige tijd (tussen 10 en 60 minuten) zonder activiteit op de website. Voor de noodzakelijke cookies is geen toestemming vereist. Deze worden onafhankelijk van toestemming geplaatst, wanneer u de website bezoekt.

Analytic cookies


Sanofi gebruikt Google Analytics voor websitestatistieken. Daarmee krijgen we inzicht in het gebruik van onze websites en onze bezoekers (doelgroep- en marktanalyse). Met behulp van die informatie kunnen we de website en de navigatie daarop steeds verbeteren en aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Zo optimaliseren we de gebruikerservaring. Ook tellen we bezoekers, zodat we de belangstelling in deze privacy website kunnen meten.

Google plaatst hiervoor een aantal cookies via de website en verzamelt daarmee gegevens over het gebruik daarvan. Deze informatie omvat bijvoorbeeld vanaf welke website bezoekers op onze website komen; welke pagina’s ze op onze website bekijken en hoe lang; klikgedrag op onze website; gebruikte browser en schermresolutie. Met deze gegevens stelt Google voor Sanofi geaggregeerde rapporten op met betrekking tot het gebruik van de website. Google kan in die rapporten ook aanvullende informatie toevoegen uit haar eigen gegevens, zoals taal of regio van groepen websitebezoekers. Deze informatie ontvangen wij uitsluitend geaggregeerd en nooit op individueel niveau.

Wij nemen bij het gebruik van Google Analytics maatregelen om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Zo gebruiken we de optie ‘anonymize IP’, om te zorgen dat niet uw gehele IP adres naar Google gaat. Ook dan gebruiken we nog steeds een beveiligde verbinding voor de Google Analytics gegevens.

Google kan de met haar cookies verzamelde informatie ook verwerken voor haar eigen doeleinden. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen naar de informatie van Google zelf. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze gegevens door Google en hier voor haar algemene privacybeleid. Voor meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier (in het Engels). Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken.

Internationaal cookieverkeer


Google heeft haar hoofdkantoor en andere vestigingen in de Verenigde Staten en elders buiten de Europese Economische Ruimte. Het kan zijn, dat Google de met haar cookies verzamelde gegevens ook doorgeeft naar zulke buitenlandse vestigingen, zoals in de VS. Voor meer informatie daarover kunt u de hierboven genoemde privacydocumenten van Google raadplegen.

Cookies blokkeren


Als u geen cookies wilt, kunt u dat op deze website via onze cookiemelding weigeren. Let op dat een dergelijke weigering alleen geldt voor deze website en het apparaat dat u op dat moment gebruik.

Daarnaast kunt u via uw browser cookies blokkeren. Dat geldt dan voor alle websites die u via die browser bezoekt, maar alleen met het apparaat (of de apparaten: pc, tablet, telefoon) waarmee u die blokkering hebt ingesteld. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de ontwikkelaar van uw browser:

Wanneer u cookies blokkeert, is het soms nodig om handmatig de instellingen aan te passen als u een website bezoekt waarvan een onderdeel niet werkt zonder cookies.

Naar begin van de pagina

7. Contact

Voor verdere vragen over privacy en cookies op deze website kunt u contact met ons opnemen via Privacy.NL@sanofi.com of:

Sanofi-aventis Netherlands B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam
Postbus 23666
1100 ED Amsterdam
+31 (0) 20 24 54 000

Naar begin van de pagina

Deze website maakt gebruik van Google Analytic cookies voor websitestatistieken. Met behulp van die informatie kunnen wij de website en de navigatie daarop verbeteren, naar de behoeften van onze bezoekers. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier.Nee, Liever niet Ja, Prima