Sanofi en privacy

Terug

Privacy & Cookies op de websites van Sanofi-aventis Netherlands B.V.

1. Gegevensverwerking bij websitegebruik

Wanneer u een website van Sanofi-aventis Netherlands B.V. (ook kortweg: Sanofi) bezoekt en gebruikt, kan Sanofi persoonsgegevens van u verwerken. Zij is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze websites.

Sanofi verwerkt uw persoonsgegevens als u deze via haar website actief opgeeft, zoals wanneer u uw e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of u een online contactformulier invult. Sanofi houdt eveneens correspondentie bij, bijvoorbeeld als u per e-mail of telefoon contact opneemt met Sanofi.

Verder worden van iedereen die de website bezoekt, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres; browser specificaties; en gegevens over uw surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang tot de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt grotendeels met cookies, waarover u hieronder aanvullende informatie vindt in het hoofdstuk over cookies.

2. Doeleinden en rechtsgronden

Gebruik van de website


Sanofi verwerkt de gegevens van websitebezoekers hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de betreffende website kunnen gebruiken. Dit is dus opdat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet); zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief; en contact kunnen opnemen via het contactformulier. De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Sanofi bij het op passende wijze aanbieden van onze website en eventuele verdere communicatie met onze websitebezoekers.

Inloggen met een account of algemene code


Op sommige websites bestaat er een mogelijkheid in te loggen. Heeft u daar persoonlijke inloggegevens voor gekregen, dan bent u accounthouder voor die website. Uw gerelateerde gegevens verwerken we dan om te zorgen dat u ook de afgeschermde inloggedeeltes kunt gebruiken. Van accounthouders worden persoonsgegevens tevens gebruikt voor het aanmaken en activeren van hun account (inclusief identiteitsverificatie en validatie); het afhandelen van hun eventuele bestellingen en andere transacties via hun account en onze gerelateerde administratie en intern beheer. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is grotendeels de uitvoering van een (account)overeenkomst met u. Daarnaast is een rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij zorgvuldig beheer van accounts en bijhouden van administratie.

Sommige van onze websites hebben afgeschermde gedeeltes waartoe bezoekers alleen toegang kunnen krijgen met een algemene code, zoals de EU/RVG productcode die op de verpakkingen van een bepaald geneesmiddel staat. Die code is voor iedereen hetzelfde en niet aan u of iemand anders gekoppeld. Dat geldt dus niet als een account zoals hiervoor bedoeld.

Marketing en communicatie


Daarnaast gebruikt Sanofi gegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden, met name om geaggregeerde statistische informatie op te (laten) stellen (websitestatistieken) voor doelgroep- en marktanalyse, verbetering van de navigatie op de website en aanpassing aan de behoeften van onze bezoekers; om te meten hoeveel bezoekers via bepaalde externe advertenties op onze website komen. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is ofwel ons gerechtvaardigd belang bij het verwerven van inzichten om onze website en advertentiestrategie in te richten; ofwel uw toestemming, als u die desgevraagd heeft gegeven.

Uw gegevens zijn ook nodig om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld als u zich online inschrijft voor nieuwsbrieven of een online contactformulier invult. De rechtsgrond voor deze verwerking is ofwel de uitvoering van een overeenkomst met u; dan wel ons gerechtvaardigde belang bij een goede communicatie met belangstellenden.

Beveiliging, geschillen, wettelijke plichten


Tot slot verwerkt Sanofi gegevens voor de beveiliging van de website en de accounts en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de website. Ook kan het zijn dat Sanofi uw gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd belang bij beveiliging; bestrijding van onrechtmatig gebruik; en handhaving van onze rechten. Voor zover wettelijke verplichtingen tot gegevensverwerking leiden, vormen die verplichtingen de rechtsgrond.

3. Ontvangers

Een door Sanofi ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor Sanofi ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website. Bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan Sanofi.

In de toekomst kan Sanofi één of meer bedrijfsonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook uw (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien u daartoe toestemming heeft gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij u naar het hoofdstuk over cookies hieronder.

4. Bewaartermijnen

Wij streven ernaar om persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. Hoe lang dit is, varieert. Waar mogelijk noemen wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context hanteren, in de bijbehorende privacy informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren. Voor gegevens die relevant zijn voor de vermogenstoestand en/of de (fiscale) administratie van de onderneming, gelden bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen van 7 jaar.

5. Uw rechten: inzage en meer

U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wilt u deze rechten uitoefenen, stuur ons daarvoor uw verzoek naar Privacy.NL@sanofi.com. Ook kunt u ons zo’n verzoek sturen met gebruikmaking van de contactgegevens onderaan dit Privacy & Cookies statement. Wij verzoeken u het betreffende bericht dan aan de Privacy Officer te richten, zodat het zonder omwegen de juiste persoon bereikt. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten. U heeft:

  • het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om uw toestemming op ieder moment weer in te trekken;
  • voor zover u uw gegevens aan ons heeft verstrekt en wij die op basis van uw toestemming of een overeenkomst met u geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. U heeft daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
  • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie doeleinden en grondslagen hierboven). Dergelijk bezwaar moet u baseren op met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
  • als wij gelet op de omstandigheden uw gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer u een eerder gegeven toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat wij niet altijd verplicht zijn om (al) uw persoonsgegevens te wissen, als u ons daarom verzoekt;
  • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) uw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd noch gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar u ze nog wel nodig hebt; (d) u bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet;
  • voor zover wij van u persoonsgegevens verwerken voor direct marketing , het recht op elk moment daartegen bezwaar te maken, ook tegen profilering voor direct marketing; en
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Een uitgebreide uitleg over uw privacyrechten vindt u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder het tabje ‘zelf doen’. Daar kunt u ook een klacht indienen.

6. Cookies

Dit hoofdstuk over cookies en de door u gegeven toestemming voor cookies zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website. In de cookiemelding geeft u toestemming voor het gebruik van cookies zoals omschreven in die cookiemelding en nader toegelicht in dit hoofdstuk.

Sanofi streeft ernaar om de informatie over cookies up-to-date te houden maar benadrukt dat deze informatie altijd een momentopname is. Vanwege de constante innovatie van de website, het niet-statische karakter van internet en de derde partijen die bij cookies betrokken zijn, kan het zijn dat niet altijd alle actuele cookies en informatie daarover hier beschikbaar zijn.

Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelen, verwerken wij die conform het privacyhoofdstuk hierboven.

Soorten cookies en doeleinden


Met cookies bedoelen we elke techniek die gebruikt wordt om data op een computer, telefoon of tablet te plaatsen of er vanaf te lezen. De meest bekende cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina in je browser opslaat en later weer kan herkennen. Andere soorten cookies zijn javascripts, web beacons (tags) of device-fingerprinting.

Hieronder geven we uitleg over welke soorten cookies wij op de website gebruiken en waarom we dat doen (voor welke doeleinden).

Noodzakelijke cookies


Dit zijn Cookies die noodzakelijk zijn om het gebruik van de website of een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Zo is er een cookie die ervoor zorgt dat u ingelogd blijft, en niet telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer u doorklikt naar een andere pagina van de website. Dit soort sessiecookies verwijderen we meteen wanneer u de website verlaat; uw browser sluit; of na verloop van enige tijd (tussen 10 en 60 minuten) zonder activiteit op de website. Voor de noodzakelijke cookies is geen toestemming vereist. Deze worden onafhankelijk van toestemming geplaatst, wanneer u de website bezoekt of een relevante functionaliteit gebruikt.

Analytic cookies


Sanofi gebruikt op veel van haar websites Google Analytics voor websitestatistieken. Daarmee krijgen we inzicht in het gebruik van onze websites en onze bezoekers (doelgroep- en marktanalyse). Met behulp van die informatie kunnen we de website en de navigatie daarop steeds verbeteren en aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Zo optimaliseren we de gebruikerservaring.

Google plaatst hiervoor een aantal cookies via onze websites en verzamelt daarmee gegevens over het gebruik daarvan. Deze informatie omvat bijvoorbeeld vanaf welke website bezoekers op onze website komen; welke pagina’s ze op onze website bekijken en hoe lang; klikgedrag op onze website; gebruikte browser en schermresolutie. Met deze gegevens stelt Google voor Sanofi geaggregeerde rapporten op met betrekking tot het gebruik van de website. Google kan in die rapporten ook aanvullende informatie toevoegen uit haar eigen gegevens, zoals tot de affiniteitscategorie (interesseprofiel), leeftijdscategorie, taal of locatie van groepen websitebezoekers. Deze informatie ontvangen wij uitsluitend geaggregeerd en nooit op individueel niveau.

Wij nemen bij het gebruik van Google Analytics maatregelen om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Zo gebruiken we de optie ‘anonymize IP’, om te zorgen dat niet uw gehele IP adres wordt opgeslagen. Ook dan gebruiken we nog steeds een beveiligde verbinding voor de Google Analytics gegevens.

Google kan de met haar cookies verzamelde informatie ook verwerken voor haar eigen doeleinden. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen naar de informatie van Google zelf. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze gegevens door Google en hier voor haar algemene privacybeleid. Voor meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier (in het Engels). Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken.

Advertentiecookies


Zoals de meeste bedrijven, plaatst Sanofi geregeld advertenties, ook online. Wanneer je op een website van een derde op een advertentie (link / banner) klikt, die naar onze website of andere diensten (apps) leidt, is de kans groot dat daarbij een cookie (tag) wordt geplaatst die op onze website weer wordt uitgelezen. Dit kunnen we ook met banners op onze eigen websites doen. Zo kunnen we bijhouden via welke advertenties / banners (op welke website) bezoekers op onze website komen of een andere actie ondernemen, zoals een download.

Dit wordt ook conversiemeting genoemd en is bedoeld om de effectiviteit van een advertentie(campagne) te meten en eventueel om de vergoeding daarvoor vast te stellen. Met die informatie kunnen we ook onze verdere online advertentie- en marketingstrategie bepalen.

Wij gebruiken hiervoor o.a.de advertentiediensten van Facebook en Google. Facebook en Google kunnen de met hun cookies verzamelde informatie ook verwerken voor eigen doeleinden. Wij hebben daar geen ignvloed op en verwijzen naar de informatie van deze partijen zelf. Voor Facebook haar cookies policy en gegevensbeleid. Voor Google haar informatie over gegevens van apps of sites van partners en haar algemene privacybeleid.

Internationaal cookieverkeer


Google en Facebook hebben hoofdkantoren en andere vestigingen in de Verenigde Staten en elders buiten de Europese Economische Ruimte. Het kan zijn, dat deze partijen de met hun cookies verzamelde gegevens ook doorgeven naar zulke buitenlandse vestigingen, zoals in de VS. Voor meer informatie daarover kunt u de hierboven genoemde privacydocumenten raadplegen.

Cookies blokkeren


Als u geen cookies wilt, kunt u zelf via uw browser cookies blokkeren. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de ontwikkelaar van uw browser:

Wanneer u cookies blokkeert, is het soms nodig om handmatig de instellingen aan te passen als u een website bezoekt waarvan een onderdeel niet werkt zonder cookies.

7. Contact

Voor verdere vragen over privacy en cookies op onze websites kunt u contact met ons opnemen via privacy.nl@sanofi.com of:

Sanofi-aventis Netherlands B.V. en Genzyme Europe B.V.
Paasheuvelweg 25 , 1105 BP Amsterdam
Postbus 23666, 1100 ED Amsterdam
privacy.nl@sanofi.com
Tel: +31 (0)20 245 4000
Fax: +31 (0)20 245 3331

Laatste update: 12 november 2018 (adreswijziging)

Deze website maakt gebruik van Google Analytic cookies voor websitestatistieken. Met behulp van die informatie kunnen wij de website en de navigatie daarop verbeteren, naar de behoeften van onze bezoekers. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier.Nee, Liever niet Ja, Prima