Sanofi en privacy

Terug

Webvoorwaarden

Sanofi en privacy

Deze website www.sanofienprivacy.nl is eigendom van en valt onder verantwoordelijkheid van Sanofi-aventis Netherlands B.V., hierna ook aangeduid met wij/we/ons/onze of Sanofi. Op het bezoeken en gebruiken van deze website zijn deze Webvoorwaarden van toepassing. We raden u aan deze Webvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien wij ze van tijd tot tijd kunnen wijzigen

Lijst van van de verschillende hoofdstukken met directe links:

1. Intellectuele Eigendom
2. Links naar andere websites
3. Kwaliteit en beschikbaarheid
4. Aansprakelijkheidsbeperkingen
5. Verschillen per land of regio
6. Toepasselijk recht en geschillen
7. Bij de website betrokken partijen
8. Credits

1. Intellectuele Eigendom

De inhoud van deze website evenals de onderliggende software zijn het intellectuele eigendom van Sanofi of haar licentiegevers. U mag de informatie en overige content op de website uitsluitend gebruiken in het kader van de raadpleging en het normale gebruik van deze website; te weten het gebruik waarvoor Sanofi de website en content (incl. downloads) uitdrukkelijk beschikbaar heeft gemaakt. Buiten dit normale gebruik geldt, met uitzondering van een enkele kopie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, dat u voor elke reproductie of andersoortig verdergaand gebruik Sanofi om schriftelijke toestemming moet vragen.

Bij elk gebruik van de website en de content moet u de rechten van derden respecteren en moet u zich onthouden van enig gebruik dat leidt tot denaturatie of andersoortige wijziging. Bij het gebruik van de website dient u tevens de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de website besmet raakt met schadelijke elementen, waaronder maar niet beperkt tot “virussen”, “Trojaanse paarden” of een andersoortige “malware”.

Op alle kopieën van het geheel of een deel van de inhoud van de website verschijnt de volgende mededeling: “COPYRIGHT 2019 SANOFI. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN”.

Sanofi en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten. Elk verdergaand gebruik dan het normale gebruik van de website en reproductiehandelingen zonder toestemming van Sanofi gelden als inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Naar begin van de pagina

2. Links naar andere websites

Wanneer u deze website verlaat en naar een website van een derde partij gaat c.q. in de digitale omgeving van een derde partij komt, is het bepaalde in dit document niet meer van toepassing en verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde partij. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u klikt op een link naar een website van een derde. Sanofi heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en digitale omgevingen, en is hier niet verantwoordelijk voor. Het bestaan van een link op een website van Sanofi naar de website van een derde partij betekent niet dat Sanofi (de inhoud, functionaliteiten of inrichting van) die website op de een of andere manier goedkeurt. Wij controleren dergelijke websites niet, garanderen geen beschikbaarheid en sluiten alle aansprakelijkheid in verband met websites van derden uit. Sanofi is niet verantwoordelijk voor de processen, het beleid, de inhoud, reclame, producten of andere informatie op websites van derden.

Overigens kunnen op andere websites van Sanofi zelf ook andere Webvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief ander privacy- en cookiebeleid. Wij raden u aan de Webvoorwaarden op elke website te bekijken.

Als u op uw (bedrijfs)website een hyperlink naar deze of andere websites van Sanofi wilt plaatsen, dan dient u ons vooraf om schriftelijke toestemming te vragen.

Naar begin van de pagina

3. Kwaliteit en beschikbaarheid

Sanofi verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de website te waarborgen, maar garandeert niet dat de informatie op de website te allen tijde nauwkeurig, actueel of uitputtend is. Sanofi behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud daarvan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bij belangrijke inhoudelijke wijzigingen in privacy informatie zullen we daarover op gepaste wijze informeren.

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de website zodanig te onderhouden dat zich nooit gebreken voordoen en / of dat de website ononderbroken foutvrij is; (ii) dat de website om enige andere reden tijdelijk niet beschikbaar kan zijn of permanent gestaakt kan worden, en dat (iii) de beschikbaarheid van de website ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Sanofi geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen de website en u en tussen de website en andere systemen en netwerken. Sanofi en/of haar leveranciers kunnen de website geheel of gedeeltelijk te allen tijde wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de website aan te brengen.

De informatie op deze website en alle andere Sanofi websites wordt “as such” beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Sanofi biedt verder geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid van op websites weergegeven producten en de geschiktheid voor een specifiek doel.

Naar begin van de pagina

4. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzet of grove schuld van Sanofi, sluit Sanofi elke aansprakelijk uit gerelateerd aan:

  • enige onnauwkeurigheid, fout of omissie op de website;
  • enige wijziging, onbeschikbaarheid, buitengebruikstelling of storing van de website;
  • handelingen van derden met gebruikmaking van de website;

In het algemeen sluit Sanofi aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien deze schade voor Sanofi voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de website, (ii) het gebruik van de website, inclusief onverhoopt aldaar aanwezige schadelijke elementen zoals virussen of andere malware die uw computersysteem of enig ander device zouden kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de website is geleverd.

Naar begin van de pagina

5. Verschillen per land of regio

De informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van de Sanofi Groep die in bepaalde landen of regio’s niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dit soort verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in dergelijke andere landen. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke sanofi dochteronderneming of uw zakelijke sanofi-aventis partner voor informatie over de producten, programma's en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio / land.

Naar begin van de pagina

6. Toepasselijk recht en geschillen

De website, het gebruik daarvan en deze Webvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Indien enige bepaling in deze Webvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet, nietig, of vernietigbaar blijkt, dan treft dit uitsluitend de betreffende bepaling c.q. het betreffende gedeelte daarvan; de rest van de Webvoorwaarden blijft volledig in stand en van toepassing.

Eventuele aan de website gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Naar begin van de pagina

7. Gegevens van bij de website betrokken partijen

Een door Sanofi ingeschakelde bewerker kan toegang hebben tot persoonsgegevens. Een bewerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor Sanofi ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website (zie 10.3 hieronder). Bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan Sanofi. In de toekomst kan Sanofi één of meer bedrijfsonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook uw (persoons)gegevens over te dragen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien u daartoe toestemming heeft gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website. Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij u naar het hoofdstuk over cookies hieronder.

7.1 Eigenaar van de website en contactgegevens
Sanofi-aventis Netherlands B.V.
In samenwerking met Genzyme Europe B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam
+31 (0)20 245 4000
contactformulier
Sanofi-aventis Netherlands B.V. is een Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08065338.
Btw-nummer: 8036 42 842 B01

7.2 Publishing Director
Sanofi-aventis Netherlands B.V, Paasheuvelweg 25, 1105 BP te Amsterdam

  • Sanofi nr : SANL.SA.18.08.0437
  • Datum laatste review : 3 september 2018

7.3 Hosting van de website
BRONSTENKATE
Amsterdamsestraatweg 18
3743 AB Baarn
tel: +31 (0)35 6227150
mail: info@bronstenkate.com
web: www.bronstenkate.com
Webhosting server : Hosting contact: ResboIT, Bredaseweg 108a, Oosterhout (NB)

Naar begin van de pagina

8. Credits

Gedeponeerde merken www.sanofienprivacy.nl is een merk van Sanofi-aventis Netherlands B.V., onderdeel van de Sanofi groep. Fotografische credits:

  • Sanofi-aventis Netherlands B.V.
  • Sanofi groep

Laatst gewijzigd 3 september 2018

Naar begin van de pagina

Deze website maakt gebruik van Google Analytic cookies voor websitestatistieken. Met behulp van die informatie kunnen wij de website en de navigatie daarop verbeteren, naar de behoeften van onze bezoekers. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier.Nee, Liever niet Ja, Prima